23.4.14

ആത്മകഥ

ആയുസ്സിന്റെ 
നിശ്വാസങ്ങൾ 
പകർത്തി
കറുപ്പും വെളുപ്പും
നിറങ്ങൾ എന്റെ
'ആത്മ'കഥയെഴുതുന്നു…!

<<< Facebook >>>>>

No comments:

Post a Comment