24.4.14

വൃദ്ധപുസ്തകം

പുത്തനക്ഷരങ്ങളെ
ആശീർവദിക്കുന്നു
മോണിറ്ററിനു മുമ്പിലൊരു
വൃദ്ധപുസ്തകം!

<<<< facebook >>>>>

No comments:

Post a Comment