18.12.13

ഇന്നത്തെ കളി

ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഫുട്‌ബോള്‍ കളി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
മുമ്പ് സരസനായ ഒരു 'നാടന്‍ കാക്ക' ചെയ്ത അനൗണ്‍സ്‌മെന്റില്‍ നിന്ന്...

************************************************
"പ്രിയമുള്ളവരേ... 

ഇന്നത്തെ കളി
ഞങ്ങളും കണ്ണംകുണ്ടും....!

മയല്ലെങ്കി ഈ കണ്ടത്തി ചട്ടോം ചട്ടോം പന്തളിണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്....

ഈ കളിയിലേക്ക് പന്തോള് പോണ്‍സറ് ചീത്ക്ക്ണത്
മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടെ മയൂര പന്തും പീടി.
ഓല്‌ക്കെന്നെ അരീക്കോട്ട്‌ ഒര് ചെരുപ്പുംപീടീണ്ട്...

ഞമ്മളെ കളീല്‍ക്ക് ട്രോഫ്യോള് സമ്പാവന തെരാന്ന്
പറഞ്ഞത് അങ്ങീലെ മൂസാജി. മൂപ്പര് തന്നാ തെരാ....!

പിന്നെ ഒരറീപ്പ്ണ്ട്...
മേലേ കണ്ടത്തില് മയ പെയ്ത് ബള്ളം കേറീക്ക്ണു...
ആയതിനാല്‍ കളി തായേ കണ്ടത്തിക്ക് മാറ്റീക്കുണു...
അപ്പൊ ഇനി മേലേ കണ്ടത്തിക്കടിച്ചാ കൂട്ടാലാ...!

കളി തൊടങ്ങാനിഞ്ഞീം പത്ത് മിന്‍ റ്റോളംണ്ട്... ചെര്‍ക്കമ്മാരെ...
എല്ലാരും പോയി എര്‍ച്ചീം പൊറാട്ടീം നക്കിക്കോളീം....
ആരുബടെ പൈച്ച് ചിറിള്‍ച്ച് ചിറീം തോളിലിടാതിരിക്കാം ബേണ്ടി പറഞ്ഞതാ...
ബേണങ്കി മതി. ച്ചൊന്നൂല്ല.... ഇങ്ങളെ പള്ള...! ങ്ങളെ തൊള്ള..!

കളീല് ബിസിലൂത്ണതാരാണെങ്കി ഓല് വുള്‍ച്ചറീണെ
മൈക്കെന്റെരുത്ത് ബര്വാ....! ബേം ബര്വാ...!" 


<<<<<<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment