27.12.13

കുഞ്ഞാപ്പു

ബഡാ മുതലാളിയായ മൂസാഹാജിയെ 
നോക്കി കുഞ്ഞാപ്പു എപ്പോഴും 
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും. 
"പടച്ചോനേ, എന്നെ മൂസാഹാജിയെപ്പോലെയാക്കേണമേ...!"
കുറേ കാലം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞാപ്പുവിന് മൂസാഹാജിയെപ്പോലെ 
മുതലാളിയാവാനായില്ല.
ഒടുവില്‍ കുഞ്ഞാപ്പു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു:
"പടച്ചോനേ, മൂസാജിയെ എന്നെപ്പോലെയാക്കേണമേ...!"

<<<<<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment