19.12.13

സഹ്‌റ

നീ 'സഹ്‌റ*' യാണ്...!
താരാപഥം 
ചേതോഹരമാക്കുന്ന
കുഞ്ഞു സഹ്‌റ...!


*ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രത്തെ പുരാതന
അറേബ്യക്കാര്‍ സഹ്‌റ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു.

<<<<<<<<<<<<Facebook>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment