19.12.13

ഉന്തിക്കേറ്റിയാല്‍ ഊരിപ്പോരും

അമിതമാവാന്‍ പാടില്ല, ഒന്നും!
സ്‌നേഹമായാലും ദേഷ്യമായാലും.
പഴമക്കാര്‍ പറയുന്നത് ശരിയാണ്:
'ഉന്തിക്കേറ്റിയാല്‍ ഊരിപ്പോരും..!'

<<<<<< FACEBOOK>>>>>>>

No comments:

Post a Comment