2.9.12

ചതി


പഞ്ചാമൃതപുഞ്ചിരി തൂകി
നെഞ്ചും മൊഞ്ചും കാട്ടി
പഞ്ചാരമൊഴികളുമായി
തഞ്ചത്തില്‍ വഞ്ചിയ്ക്കുന്ന
മൊഞ്ചത്തിമാരേറെയുണ്ട്...

No comments:

Post a Comment