4.9.12

കൈത്തിരി

പ്രതീക്ഷകളൊരിക്കലും
മെഴുകുതിരിയാവരുത്...
മുനിഞ്ഞുകത്തുന്ന
ഒരു കൊച്ചു ചിമ്മിനി
വിളക്കെങ്കിലുമാവുക...

No comments:

Post a Comment