26.2.14

ചൈനീസ് പഴമൊഴി

'ആയിരം പണ്ഡിതന്മാരോട് ജയിക്കാനാവും.
പക്ഷേ, അര വിഡ്ഢിയോട് ജയിക്കാനാവില്ല'
എന്നൊരു ചൈനീസ് പഴമൊഴിയുണ്ട്. 

<<<<<<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment