26.2.14

ഉപദേശം

മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബക്കറ്റ് കണക്കിനു
ഉപദേശം നല്‍കുന്നവര്‍
ഒരു സ്പൂണ്‍ കണക്കിനെങ്കിലും
സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍
പകര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ ....!!!
 — feeling എന്നോടും കൂടിയാണ്...

<<<<<<<<<<<<<FACEBOOK>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment