28.2.14

'ഗുരുദേവകൃതി'കളിൽ നിന്ന്...

"യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി
ആത്മന്യേ വാനുപശ്യതി
സർവ ഭൂതേഷു ചാത്മാനാം
തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ..."

എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളേയും ആത്മാവിൽ തന്നെ തുടർന്നുകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, 
എല്ലാ പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങളിലും ആത്മാവിനെ തുടർന്നുകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യദർശി
ആ ദർശനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒന്നിനേയും വെറുക്കാനിട വരുന്നില്ല.

- 'ഗുരുദേവകൃതി'കളിൽ നിന്ന്...
(ഗുരുദേവനെ തുടരുന്നവർ ഗുരുവിനെ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്‌ നല്ലതായിരിക്കും.)
<<<<<<<<<<<<<<<<Facebook >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment