17.2.14

പ്രസംഗങ്ങൾ

സൗമ്യമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുക,
തീവ്രവും വികാരപരവുമായ പ്രസംഗങ്ങൾ പതിയേണ്ടിടത്തു പതിയുകയില്ല,
അതിനു കുറഞ്ഞ ആയുസ്സു മാത്രമേയുള്ളൂ!

<<<<<<<<<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment