28.2.14

സ്മൈലി

മുഖത്തെ വിഷമം ആരെയും
അറിയിക്കാതെ എപ്പോഴും
ചിരിക്കാനറിയാം,
സ്മൈലിയ്‌ക്ക് ! '  '‌
<<<<Facebook>>>>>>

No comments:

Post a Comment