27.2.14

അതിര്‌

അരിശത്തിലും പിരിശത്തിലും 
അതിരു വേണം..!
മിത്രം ഒരുനാള്‍ ശത്രുവാകാനും
ശത്രു മിത്രമാകാനും സാധ്യതയേറെ...!
<<<<<<<<Facebook >>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment