1.3.14

ധൃതരാഷ്ട്രരായ സമൂഹം

'നീല'ആകാശം പച്ചക്കടലിന്
'ചുവന്ന' ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് 
'തിരക്കഥ'യെഴുതിക്കെടുത്തു: 
'ദുശ്ശാസനന്റെ വെളിപാട്
പാഞ്ചാലിയുടെ കണ്ണീര് 
ധൃതരാഷ്ട്രരായ സമൂഹം!'

<<<< Facebook>>>>>>

No comments:

Post a Comment