17.3.14

ആയുസ്സിന്‍ നിലാക്കിളി

ആഷാഢ മേഘശിഖരങ്ങളിലൂടെ
ഉഷസ്സുകള്‍ പൂത്തിറങ്ങവേ
കാലത്തിന്‍ ഗഹ്വരത്തിനുള്ളില്‍
ആയുസ്സിന്‍ നിലാക്കിളി ചിലച്ചു...!

<<<<<<<<<<<<<Facebook>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment