23.3.14

ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്‌

* കോഴിക്കോട്‌ 
ബസ്‌സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയാൽ
നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിലേക്ക്‌
അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ
കണ്ണൂർ ബസ്സിൽ
പിടിച്ചുകയറ്റും
ബസ്‌ തൊഴിലാളികൾ !

* ആറു രൂപ ചില്ലറയില്ലാതെ
പത്തു രൂപ കൊടുത്താൽ
ബാക്കി നാലു രൂപ
കണ്ടക്റ്റർ മനപ്പൂർവ്വം
മറക്കും!

* ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി
ചോദിച്ചാൽ
രൂക്ഷമായൊരു നോട്ടവും
ചില്ലറയില്ലെന്ന പല്ലവിയും
ഒന്നര രൂപയും കിട്ടും!
 

<<<<<< Facebook >>>>>>

No comments:

Post a Comment