21.3.14

അമളി

ഉച്ചയ്ക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബൈക്കെടുത്താണ് ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങിയത്‌. നിരത്തി പാർക്കു ചെയ്ത നിരവധി ബൈക്കുകൾക്കിടയിൽ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി ബൈക്ക്‌ നിർത്തി. വെള്ളിയാഴ്ചയായതിനാൽ സാമാന്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഹോട്ടലിലും. വേഗം ഡ്യൂട്ടി തീർത്ത്‌ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടിൽ പെട്ടെന്നു കഴിച്ചു വന്നു ബൈക്കിൽ കയറി കീ തിരിച്ച്‌ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സ്റ്റാർട്ട്‌ ആകുന്നില്ല. 
കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും നോ രക്ഷ!  ഒടുവിൽ "ഹേ ഭായ്‌! നിങ്ങൾ നിങ്ങടെ ബൈക്കിൽ കയറി അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ" എന്നു ബൈക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി വന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണു ഞാനും അറിയുന്നത്‌, ഈ ചാവി കൊണ്ട്‌ ആരാന്റെ വണ്ടി ചാട്ടാവൂലാന്ന് ! 

<<<<<<<<<<<<<<<<<< Facebook >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment