19.3.14

മറക്കാതിരിക്കാന്‍

ജീര്‍ണിച്ചഴുകിയടിഞ്ഞൊടുങ്ങാനല്ല 
മര്‍ത്യര്‍ക്കു പാരിതിലുയിരു കനിഞ്ഞത്
ഉത്തമ ജീവിതപ്പാതയിലുജ്വല
വെട്ടം തെളിച്ചാള്‍ക്കു കൂട്ടായിരിക്കുവാന്‍...!

<<<<<<<< facebook>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment