20.3.14

രഹസ്യം

രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ
ദൃഢമായ താഴിട്ടു പൂട്ടണം.
അതിലേക്കു കൊതുകു കേറുകയോ
അതിൽ നിന്നു കടുക്‌ ചോരുകയോ
അരുത്‌...! 

<<<<<<<<<<< Facebook >>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment