23.3.14

സ്വാർത്ഥത

സ്വാർത്ഥത ജയിക്കാനാണു
കലഹങ്ങളഖിലവും...
വെറും രണ്ടു മിനുട്ടിന്റെ 
വിഷയത്തിൽ
രണ്ടു ബസ്‌ ജീവനക്കാർ
പൊതുനിരത്തിൽ
തല്ലുകൂടുന്നതു പോലും ! 
(live from Manjeri bus stand)

<<<<<<<<<<< Facebook >>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment