22.3.14

ചങ്ങാതി

സന്തോഷത്തിൽ മാത്രം
കൂടെക്കൂടുന്നവനല്ല
യഥാർത്ഥ ചങ്ങാതി..
വേദനയിലും ദു:ഖത്തിലും കൂടി
കൂടെയുണ്ടാകുന്നവനാണ്..

<<<< facebook>>>>>>>

No comments:

Post a Comment