21.5.14

മടിത്തട്ട്‌

അരക്ഷിതാവസ്ഥ
എനിക്കന്യമാണമ്മേ,
ഈ മടിത്തട്ടുള്ളപ്പോള്‍!
((((((((( FB ))))))))))

No comments:

Post a Comment