17.5.14

എവിടെപ്പോയ് ...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 
വിജയാഹ്ലാദ 
പ്രകടനങ്ങളില്‍
കാലാകാലങ്ങളായി 
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്
"എവിടെപ്പോയ്... 
എവിടെപ്പോയ്!" 

<<<< Facebook >>>>

1 comment: