5.5.14

ഡ്രൈവിംഗ്

മുമ്പിലെ
ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന
പാവത്തിന്റെ വണ്ടി
ഒന്ന് ഓഫായാല്‍ മതി,
പിന്നിലെ നമ്മള്‍
തുരുതുരാ ഹോണ്‍ അടിച്ചും
തെറിവിളിച്ചും
വന്ന വഴി മറക്കും!
നമ്മളിപ്പോള്‍ 'വലിയ'
ഡ്രൈവര്‍മാരാകുന്നു!
((((((((((((( facebook )))))))))))

No comments:

Post a Comment