30.5.14

പോര്

നിനക്കാണ്
അഹങ്കാരമെന്ന് ഞാനും
എനിക്കാണതെന്ന് നീയും
വിശ്വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം
നമുക്കിടയിലെ പോര് തീരില്ല
കൂട്ടുകാരാ/ രീ...! :)

(((((((((( fb )))))))))

No comments:

Post a Comment