25.5.14

മൂട്ടയും കൊതുകും

ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിലും
താരാട്ടു പാടിയേ
കൃത്യം ചെയ്യാറുള്ളൂവെന്ന്
കൊതുക് വാദിച്ചപ്പോള്‍
മൂട്ടയ്ക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു:
'എടാ ദ്രോഹീ,
നീ മനുഷ്യരെ
പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോള്‍
അവരെ പൊങ്ങാതെ
സംരക്ഷിക്കുന്നത്
ഈ ഞാനാണ് !'
((((((((((((( Facebook )))))))))))))))

No comments:

Post a Comment