1.6.14

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌

നാട്ടിലെ ഫെയ്മസ്‌ പടക്കം വയറ്റാട്ടി കാർത്തുവിന്റെ വീട്ടിലെ തവി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോയ അയൽപക്കക്കാരൻ നാണുവിന്‌ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട സദാചാര പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ താൻ 'ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലാത്തവനാ'ണെന്ന ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ഹാജരാക്കേണ്ടിവന്നു!
പിന്മൊഴി : പിന്നീടവിടെ പോയവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നു! :p‌

(((((((((((((((((((((((((((((( FACEBOOK ))))))))))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment