12.6.14

ചുംബനം!


                                                        വാത്സല്യം, സ്‌നേഹം
                                                        പ്രണയം, കാമം
                                                        എന്നീ വര്‍ണ്ണങ്ങളാല്‍
                                                        അധരം വരയ്ക്കുന്ന
                                                        മനോഹര ചിത്രമത്രേ
                                                        ചുംബനം!
                                                          (((((((((((( FB )))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment