30.6.14

നമോ നമോ


രാമനാമം പറഞ്ഞ് വോട്ടുതേടി,
രാവണനാണെന്നുമറന്ന് ജനം
അധികാരച്ചെങ്കോല്‍ നല്‍കി,
ഹോ! 'അസുര ഭരണം' നമോ നമോ!
<<<<< Facebook >>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment