23.6.14

അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ്

കോഴിക്കോട്
മാനാഞ്ചിറക്കടുത്ത്
ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടെ യോഗം
തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള
അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ്:
"നമ്മുടെ
പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ
വേദിയാണ്
ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം
ഇവിടെ
അരങ്ങേറാന്‍ പോകുന്നത്!"
:) പറ്റിത്തം വിഡ്ഢിപ്പോയതാവാം അല്ലേ? :P

((((((((((((( facebook )))))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment