27.6.14

താദാത്മ്യം

ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഓടിവരുന്ന കുട്ടികളെക്കണ്ട് പേടിച്ചോടി പെരുച്ചാഴി ഒളിച്ചത് പത്തായത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിലൊരു കുട്ടി പത്തായത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട്
പതുങ്ങിയൊളിച്ച് മൂപ്പിലാന്‍ പേടിച്ചരണ്ട് നില്‍ക്കുന്നു. എപ്പോഴും തളര്‍ന്ന പരുവത്തില്‍ പെരുച്ചാഴിയെ കാണുന്ന കുട്ടി പുച്ഛത്തോടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:
'ഹും! തന്നാലെ നടക്കാന്‍ വയ്യാത്ത പെരുച്ചാഴിക്കൊരു മഞ്ചയും!'
മോഡി പെരുച്ചാഴിയല്ല,
ഭരണം പത്തായവുമല്ല. എന്നിട്ടും...! :/
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ജനാര്‍ദനാ...!!
((((((((((((((( facebook ))))))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment