18.6.14

പ്രണയം

ജീവിതത്തിന്റെ ഉലയൂതി
കാച്ചിമിനുക്കിയെടുത്തു
ഞാനെന്റെ പ്രണയം!
മഴയെത്തുന്നേരവും
പുലരിയുദിക്കുമ്പോഴും
മൂടൽ മഞ്ഞിനിടയിലും
പ്രണയം തുടികൊട്ടുന്നു!
സഖീ,
വിരഹ മരുഭൂവിലെ
കഠിനതാപം പോലും
എന്റെ പ്രണയമാണ്‌ ! <3 


((((((((( FB ))))))))))

No comments:

Post a Comment