11.6.14

ആത്മകഥ

ആയുർ മഷിയിൽ മുക്കി
ശ്വാസോച്ഛാസത്തൂലികയാൽ
കറുപ്പും വെളുപ്പും
എന്റെ 'ആത്മകഥ'യെഴുതുന്നു!

((((((((((((( faceboo ))))))))))))

No comments:

Post a Comment