27.6.14

തോഴീ....

ആര്‍ത്തിരമ്പിടും
അലകളിലെന്‍ ശ്വാസം
മുറിഞ്ഞുലഞ്ഞമരുന്നുവെങ്കിലും
തോഴീ,
നിന്‍ സ്‌നേഹസമുദ്രത്തിലാണല്ലോ
എന്റെ ജീവൊടുങ്ങുന്നത്!
കാണ്മൂ, ദൂരെയൊരമൃതകുംഭം!

((((((((((((( facebook )))))))))))))

No comments:

Post a Comment