23.6.14

ചാറ്റ്


'സ്വരം' മോശമാകുന്നതിനു മുമ്പ്
'ചാറ്റ്' നിര്‍ത്തണം!
(((((((( FB )))))))))))

1 comment: