15.6.14

വിരഹമേ...

വിരഹമേ, നീയും
എന്നെപ്പോലെ
തനിച്ചാണെന്നു
ഞാനറിഞ്ഞില്ല !
നിന്റെ ഗദ്ഗദങ്ങളും
ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളും
പിറക്കുന്നതും
ഒടുങ്ങുന്നതും
ഒരേ വൃത്തത്തിലെന്നും
ഞാനറിഞ്ഞില്ല !
നിനക്കു ചുറ്റും
ബന്ധങ്ങളും
ബന്ധനങ്ങളും
ഇല്ലെന്നു മാത്രം
ഞാനറിഞ്ഞു !!! 

<<<< FB >>>>>>

No comments:

Post a Comment