10.9.14

ഉണ്ടായ്മയുണ്ടാകുമാറാകേണം

'കടങ്ങളില്ലാതെ
അഭിമാനിയാവണം'
എന്നാണാഗ്രഹം
പക്ഷേ,
ഈ 'തോടുകൾ
പുഴ കടക്കാൻ
അനുവദിക്കുന്നില്ല!'
— feeling ഉണ്ടായ്മയുണ്ടാകുമാറാകേണം.
((((((((((((((( Facebook ))))))))))))

No comments:

Post a Comment