3.9.14

മുന്നോട്ട്, പിന്നോട്ട്...

'ലേശം മുന്‍പോട്ടു നില്‍ക്കിന്‍!'
ബാക്കിലെ കിളി ഒച്ചയുണ്ടാക്കും.

'ലേശം ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നില്‍ക്കിന്‍!'
മുന്നിലെ കിളി അട്ടഹസിക്കും.

'മുന്നോട്ട്, പിന്നോട്ട്'
ഇഷ്ടാനുസരണം കണ്ടക്റ്ററും ശൊല്ലും!

തിരക്കുള്ള ബസില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള
യാത്രയെത്ര ദുസ്സഹം!
അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
അല്‍പം മുമ്പൊരു കാരണവര്‍ പറഞ്ഞത്:
"ന്റെ പടച്ചോനേ,
പയങ്കബ്‌റിലു മറയ്ത മാതിരിയായല്ലോ!!!"
((((((((((((((((((( Facebook )))))))))))))))

No comments:

Post a Comment