17.9.14

ലൈക്കും കമെന്റും പെണ്ണിന് !

'നിനക്കിത്ര ലൈക്കും 
കമെന്റും ലഭിക്കുന്നത് 
പെണ്ണേ, നീയൊരു 
പെണ്ണായതിനാലാണെ'ന്നും
'നിനക്കു കിട്ടുന്ന
ഓരോ കമെന്റിലും
വിശന്നു ദാഹിക്കുന്ന
കഴുകക്കണ്ണുകളുണ്ടെ'ന്നും
പറഞ്ഞ് അയാള്‍ അവള്‍ക്കു
കമെന്റുകളിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു....!
(((((((((((( Facebook )))))))))))))))

No comments:

Post a Comment