2.7.14

ഷറപ്പോവയുടെ എഫ്.ബി പേജിലെ മലയാളിത്തം!

'ദേശസ്നേഹ'മെന്നത്
സംസ്കാരം
പണയംവെക്കലല്ല,
'മലയാളി' എന്നാൽ
'തരംതാണവനെ'ന്നു
വിളിക്കപ്പെടേണ്ടവനുമല്ല..!
പൂർവ്വീകരുടെ
പെരുമയുമുള്ള പെരുമാറ്റം
മാതൃകയാക്കേണ്ടവനും
അവരുടെ
ചോർന്നുപോകാത്ത
ആർജവത്തിൽ നിന്ന്
ഊർജമാവാഹിച്ച്
ഉത്തുംഗതയിൽ
എത്തേണ്ടവനുമാണ്...!


<<<< Facebook >>>>>>>

1 comment: