2.12.12

സദാചാരം

അപരനു നേരെ പല്ലിളിച്ചു
സദാചാരം ചൊല്ലി ...
സ്റ്റേജില്‍ ഘോരഘോരം
പ്രസംഗിച്ചതും സദാചാരം
പേജില്‍ നിരന്തരം
കുറിച്ചതും സദാചാരം
സ്വന്തം കാര്യമെത്തിയപ്പോള്‍
സദാചാരം തലകുത്തി നിന്നു ...

No comments:

Post a Comment