4.5.13

മഴസന്ധ്യ

മിന്നലിനൊപ്പമൊരിടി
ഭൂമിയില്‍ വന്നു പൊട്ടി
തവളകളുടെ കരച്ചിലും
കുളക്കോഴികളുടെ പാട്ടും
ചിവീടിന്റെ നാദവും
പെട്ടെന്നൊന്നു നിലച്ച സന്ധ്യ!
പടിഞ്ഞാറെ മാനത്തെ
ശോണിമ കരിഞ്ഞു കറുത്തു
ചെമ്പട്ടണിഞ്ഞ അരുണന്‍
ആഴിപ്പെണ്ണില്‍ ശയിച്ചു
മാരി പെയ്തു തുടങ്ങി ...
കുളിരായ്, ഹൃദ്യമായ് ...!

No comments:

Post a Comment