7.5.13

ഇഷ്ടം :)

വെട്ടം പകരുന്ന
മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്
ആര്യാടനോടിഷ്ടം...

No comments:

Post a Comment