12.5.13

ഓര്‍മകളിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം

നിഷ ദിലീപിന്റെ ഹൃദയതാളങ്ങളിലെ
ഓര്‍മകളിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം
എന്ന കുറിപ്പിനു വേണ്ടി വരച്ച ചിത്രം

No comments:

Post a Comment