16.5.13

അപേക്ഷ

കോടമഞ്ഞ് രാവിനെയിറുകെപ്പുണര്‍ന്നു ..
ഗാഢമായൊരാലിംഗനത്തില്‍ മതി മറന്നു ..
നേര്‍ത്ത കാറ്റുമൊരു ചാറ്റലും ഗീതം പൊഴിച്ചു
കുളിരിനാല്‍ തളിരിലകള്‍ താളം പിടിച്ചു ....
ഉഷസ്സേ, നീയിപ്പോഴിങ്ങെത്തി നോക്കരുത്..!
നിശാശലഭങ്ങളുടെ താഴ്‌വാരം വെളിച്ചമാക്കരുത്....!
കെട്ടിപ്പുണര്‍ന്ന ലതകള്‍ക്കിടയിലൊരു രാപ്പാടിയും
കാര്‍മുകിലിലൊളിച്ചെത്തിനോക്കുമാ ചന്ദ്രികയും
ഉഷസ്സിനോടാവര്‍ത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു....
ഉഷസ്സേ, നീയിപ്പോഴിങ്ങെത്തി നോക്കരുത്..!
നിശാശലഭങ്ങളുടെ താഴ്‌വാരം വെളിച്ചമാക്കരുത്....!

No comments:

Post a Comment