11.5.13

ആരാണു നീ...?

അപരനോടാരായുന്നതിനേക്കാളവനവനോടാരായുകയെത്ര സുഖം...!

No comments:

Post a Comment