10.5.13

ലൈക്ക്

വളയിട്ട കൈകള്‍ക്ക്
ആവോളം ലൈക്ക്
ഫെയ്ക്കായാലും മുറയ്ക്ക്‌

No comments:

Post a Comment