9.5.13

ബി.പി.എല്‍

ദാരിദ്ര്യരേഖയെ വക്രീകരിച്ച
ബി.പി.എല്‍ പട്ടിക കൊണ്ട്
ദരിദ്രരുടെ മണ്ടയ്ക്കടിച്ചു....!

No comments:

Post a Comment