25.5.13

വരള്‍ച്ച

'വെള്ളംകോരി'
കിണറിലായിട്ടും
ദാഹിച്ചു മരിച്ചു...!

No comments:

Post a Comment